Vi tar elva tilbake!

Hønefoss historie bygger på utnyttelse og bruk av vannet og fossen som går gjennom byens sentrum. Området langs elvebredden og ved elvemøtet ved Glatved er en historisk skattkiste og en naturopplevelse som vi verken synliggjør eller benytter i dag. Dette vil vi gjøre noe med!

Stiftelsen er etablert med følgende formål:

"Stiftelsen Glatved Brygge skal legge tilrette for at området mellom broene utvikles og forskjønnes til glede for byen og byens innbyggere. Stiftelsen skal arbeide for at dette skjer gjennom et inkluderende lokalpatriotisk spleiselag, som sikrer et bredt folkelig engasjement og eierskap til prosjektet.

Stiftelsen skal legge til rette for en offensiv og bærekraftig utvikling i området, gjennom grunninvesteringer i infrastruktur i nært samarbeid med
lokale, regionale og nasjonale myndigheter og samarbeidspartnere.

Stiftelsen skal være en aktiv pådriver for at utviklingen i området tar vare på dets egenart og utnytter dets muligheter. Stiftelsen skal bidra aktivt til å synliggjøre historien, elven og elvekulturen på en måte som gir positive bidrag til å styrke byens identitet."
 
Linker


Ringerikes Blad: www.ringblad.no
Webkamera: www.ringblad.no/webkamera/glatved
Tyrifjorden.no: www.tyrifjorden.no
RingeriksPorten: www.ringeriksporten.no
     
       Elva

Å gjøre Storelva farbar er en forutsetning for at prosjektet skal lykkes.

Du kan komme opp til Hønefoss allerede i dag, men det krever inngående kjennskap til elveløpet.

Stiftelsen Glatved Brygge er i full gang med å merke og mudre en båtled fra Tyrifjorden til Hønefossen [Les mer]